Aria de interes a societăţii este reprezentată de raza teritorială a Sectorului 2 și 3, zonele Titan, Dristor, Mihai Bravu, Sălăjan, Socului, Pantelimon, b-dul Basarabia.

DOIMIH MANAGEMENT IMOBILE
CONFORM LEGII 196 / 2018

DOIMIH management imobile asigură un management financiar, contabil  și tehnic urmărind astfel protejarea locatarilor, creșterea calității vieții, securitatea ocupanților, având misiunea de a optimiza toate cheltuielile și bineînțeles de a minimiza pierderile.

Societatea DOIMIH DESIGN SRL este o societate ce are ca obiect secundar de activitate Administrarea de imobile pe bază de tarife sau contract, activând ca Furnizor de servicii specializate de administrare pentru Asociaţiile de Proprietari.

Societatea noastră are în portofoliu administrarea a peste 800 apartamente folosind ca principal mod de organizare: operator, management financiar, cenzorat.

Această furnizare de servicii se realizează în funcţie de Hotărârea Asociaţiei de Proprietari cu care de altfel se încheie şi Contractul de Prestări Servicii Administrative.

Activitatea noastră este bazată pe transparenţă, profesionalism şi responsabilitate, credem că sunt suficiente motive pentru a consulta următoarele servicii ce pot fi puse la dispoziţia asociaţiei şi/sau proprietarilor din cadrul imobilului.

Servicii oferite din cadrul ofertelor

 • organizarea contabilităţii în partidă simplă cu ajutorul mijloacelor informatice;
 • gestionarea bunurilor materiale şi fondurilor băneşti;
 • întocmirea listelor lunare de plată;
 • încasarea, în locul pus la dispoziţie de către asociatii de proprietari a cotelor de contribuţie a proprietarilor la cheltuielile curente ale asociaţiei precum şi a altor venituri cuvenite Asociaţiei;
 • calcularea şi încasarea penalizărilor conform legii şi a procentului aprobat de adunarea generală;
 • întocmirea şi păstrarea evidenţelor contabile şi a registrelor specifice pentru asociații de proprietari conform Anexei 2 a OMF nr. 3103/2017 referitoare la Reglementările contabile privind organizarea şi conducerea contabilităţii în partidă simplă de către persoanele juridice fără scop patrimonial;
 • întocmirea şi depunerea, semestrial, a situaţiei elementelor de activ şi pasiv ale asociaţiei la Primăria de sector, conform Legii nr. 196/2018;
 • întocmirea şi depunerea declaraţiilor fiscale necesare la Administraţia financiară de care aparţine asociatia de proprietari;
 • întocmirea ordinelor de plată a impozitelor;
 • prezentarea, la solicitarea comitetului executiv a rapoartelor sau a documentelor necesare unor verificări financiar-contabile la asociatii de proprietari;
 • întocmirea şi prezentarea anuală, în adunarea generala asociații de proprietari, a raportului privind administrarea condominiului pentru anul precedent.
 • inspectarea proprietății comune periodic;
 • supunerea spre analiză a ofertelor furnizorilor de bunuri și servicii;
 • procurarea materialelor gospodărești;
 • verificarea semestrială a contoarelor de apă din apartamentele proprietarilor;
 • mici reparații la elementele proprietății comune (schimbări becuri, întrerupătoare) cu costul materialelor suportate de asociație;